Hackerrank – Encryption

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vypočítaj width a height želanej matice:

  • height = ceil(length(input_string)
  • width = floor(length(input_string)

Potom vytvor maticu s rozmermi height x width, ktorá bude obsahovať všetky znaky zo vstupného reťazca. Transponuj maticu a vypíš všetky riadky.

Poznámka: Namiesto riešenia hore, môžme vypísať všetky stĺpce vytvorenej matice. Pre každé dva znaky i and j vo vstupnom reťazci platí, že sú v jednom stĺpci, ak i mod height = j mod height.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

JavaScript

Ruby