Hackerrank – Insertion Sort – Part 1

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Priraď posledný element do nejakej dočasnej premennej. Iteruj od posledného prvku k prvému (index 0).
Ak je aktuálny elemen väčší ako dočasná premenná, priraď do dočasnej premennej index aktuálneho prvku. Inak vymeň aktuálny element s predchádzajúcim.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby