Hackerrank – Ice Cream Parlor

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Pre každú i-tú cenovku zisti, či súčet i-tej a (i+1)-ej ceny je rovný požadovanej sume.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby