Hackerrank – Even Tree

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vytvorime si hešmapu uzlov a uzlov, s ktorými sú prepojené. Iteruj cez mapu. Ak má i-tý uzol párny počet pripojených uzlov, iteruj cez pripojené uzly. Potom pre každý j-tý pripojený uzol, znovu zisti, či majú párny počet pripojených uzlov. Ak je nepárny, potom odstrihni uzol.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby